Opdrachten

Opdrachtgever: Movisie

Looptijd: november 2020-maart 2021

De opdracht: schrijf mee aan een verkenning waarmee ‘sociale basis’ en ‘sociale kwaliteit’ aan elkaar worden verbonden en waarmee lokale overheden inzicht krijgen in interventies om de sociale basis te versterken.

Opgeleverd product: De gezamenlijke verkenning ‘Sterke beleidsinterventies, sterke sociale basis’.


Opdrachtgever: Programma Health HAN

Looptijd: November 2018-februari 2019

De opdracht: Zorg voor doorontwikkeling en productie van het spel 'Kansen keren' om het geschikt te maken als relatiegeschenk.

 

Opdrachtgever: Movisie, Afdeling Huiselijk en seksueel geweld

Looptijd: februari 2016-mei 2016

De opdracht: ontwikkel ten behoeve van het Vlaggensysteem (ex-) partners een normatief kader en voorzie dit van een theoretische onderbouwing. De normatieve lijst is getoetst door leden van de klankbordgroep.

Opgeleverde producten

  • een normatief kader (zie ook hierna 'resultaten pilot');
  • een inhoudelijke tekst over relationeel gezond en grensoverschrijdend gedrag;
  • een hand-out.
Meer info over RelatieWijs (voorheen Vlaggensysteem (ex-)partners): klik hier


Opdrachtgever: Nji 
De opdracht: 
Looptijd: 

www.commissiegeweldjeugdzorg.nl

 

Opdrachtgever: Movisie, Afdeling Effectiviteit en vakmanschap

Looptijd: oktober 2015-december 2015

De opdracht: Analyseer alle interventies die nu zijn opgenomen in de databank Interventies Huiselijk geweld; analyseer de beleidsprioriteiten van gemeenten en andere stakeholders aan de hand van beschikbare documenten en maak maak een koppeling tussen beide analyses. Stel vast in hoeverre de beschikbare interventies aansluiten bij de gewenste integrale aanpak van huiselijk geweld.

 

Opdrachtgever: Radboudumc

Looptijd: februari 2015-oktober 2016

De opdracht: Maak, in nauwe samenwerking met sleutelpersonen, het methodiekboek Herstelwerk (basismethodiek voor kwetsbare mensen (Wolf, J. 2010)) geschikt voor onderwijsdoeleinden binnen het brede domein van sociaal agogische opleidingen.

Meer info over Krachtwerk (2016, uitgeverij Coutinho)

 

Opdrachtgever: Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum | Gerritsen. M.

Looptijd: najaar 2014

De opdracht: Lever een redactionele en inhoudelijke bijdrage aan de herdruk van het methodiekboek 'Basiswerk maatschappelijk werk en dienstverlening' (Gerritsen, M. en Birnie. S. 2011). 

 

Opdrachtgever: Uitgeverij Coutinho

Looptijd: zomer 2014

De opdracht: Het methodiekboek 'Herstelwerk: een krachtgerichte basismethodiek voor kwetsbare mensen (Wolf, 2012. www.impuls.nl) kan op onderdelen worden aangepast zodat het geschikt is voor onderwijsdoeleinden op MBO en HBO-niveau. Denk mee over de benodigde didactische aanpassingen. 

 

Opdrachtgever: Stichting Moviera

Looptijd: voorjaar 2014-zomer 2014

De opdracht: Moviera heeft een functionerende cliëntenraad, maar voor de lange termijn nog geen ondersteuner van deze raad. Assisteer en adviseer de cliëntenraad tót de indiensttreding van een vaste ondersteuner bij de volgende activiteiten:

-De aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder;

-De aanstelling van een ondersteuner;

- De reguliere raadswerkzaamheden.

 

Opdrachtgever: Stichting Moviera

Looptijd: november 2013-voorjaar 2014

De opdracht: Moviera hecht waarde aan medezeggenschap van haar cliënten. Daarom heeft Moviera buro KAN gevraagd de heroprichting van een cliëntenraad voor de gehele stichting, op zo kort mogelijke termijn en binnen het kader van de WMCZ, te realiseren.

 

Opgeleverde producten

a) Een wervingswebsite

b) Een functionerende cliëntenraad.

 

Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard

Looptijd: november 2013-voorjaar 2014

De opdracht: Het college van Gemeente Lingewaard kan door het onderzoek van buro KAN tot een gefundeerd besluit komen voor het al dan niet huisvesten van één tot vijf kwetsbare burgers in een ‘Anders wonen voorziening’ binnen haar gemeentegrenzen. Het college heeft hiervoor aanknopingspunten met betrekking tot:

a) Verantwoordelijkheden, verwachtingen en proces;

b) De consequenties voor de gemeente op korte en lange termijn.

 

Opgeleverde producten

Het eerste rapport biedt het college aanknopingspunten met betrekking tot de verantwoordelijkheden, de verwachtingen en het proces. Het tweede rapport geeft zicht op de mogelijke financiële en maatschappelijke gevolgen van het huisvesten van kwetsbare burgers in een „Anders-wonenvoorziening‟.